Club Logo   Club Data                  Correction
 logo of FK Slavkhleb Slovyansk
 
FK Slavkhleb Slovyansk
AddressWebsiteE-Mail

Official NameNickname(s)Phone
ФК Словхліб Слов'янськ
FoundedClub ColorsFax
1999Yellow / Blue

Club History  -  FK Slavkhleb Slovyansk


Historical Logos  -  FK Slavkhleb Slovyansk


????